1. พยาบาลวิชาชีพ                            17     อัตรา

    แผนกผู้ป่วยหนัก                                     2           อัตรา

    แผนกฉุกเฉิน                                         3           อัตรา

    แผนกห้องผ่าตัด                                     3           อัตรา

    แผนกผู้ป่วยนอก                                     3           อัตรา

    แผนกผู้ป่วยใน                                       5           อัตรา

    พยาบาลคัดกรองผู้ป่วย                              1            อัตรา

        สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

        มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

2. ผู้ช่วยพยาบาล (PN/PA)                      2      อัตรา

     แผนกผู้ป่วยนอก                                       1          อัตรา

     แผนกผู้ป่วยหนัก                                       1          อัตรา

   e  สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป

   e  มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

   e  หรือการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก  หลักสูตร 6 เดือน

3. นักกายภาพบำบัด                       1       อัตรา

   e  เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี

   e  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด

   e  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

   e  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4. เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance/Cashier Officer) 

                                  1       อัตรา

   e  สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ

   e  อายุ 22 ปีขึ้นไป

   e  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี/การเงิน0

       หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   e  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

   e  สามารถทำงานเป็นกะได้

   e  มีบุคคลิกภาพที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

   e  มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต

ลักษณะงาน

  • รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

5. เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกประกันคู่สัญญา

   (Admission Officer)       1       อัตรา

   e  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีวิทยา

   e  มีใบประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

6. International Customer Service Officer

                              1      Position

   e  Swizerland Nationality. 

   e  Must be at least Bachelor Degree.

   e  Computer literate (Able to use MS Office).

   e  At least 1 year experience.

   e  Good command of spoken and written English,

      German and French.