นายแพทย์ ตะวัน  จิตต์จุฬานนท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล